Privacy Policy

Ballet Cymru is committed to preserving your privacy. This policy explains how we use and protect any personal information that we collect about you.

How we collect information about you

This section outlines how we may collect, process and store information about you.

Cookies
 We collect non-personally identifiable data about users of our website using small files placed on your computer that are known as cookies. These cookies collect data about how you use and interact with the website – such as which pages are visited, and how long for.

Ballet Cymru does not control the information you provide to other venues when booking tickets for our touring performances and events.

Third party cookies
Some of the content on our site is hosted by a third party, such as YouTube. Because this content is from another website, we don’t control the setting of these cookies. If you want to change your cookie preferences, check the third-party websites for information on how to manage their cookies. For more information on how to manage, delete and control cookies on your computer visit: www.aboutcookies.org
 
 Google Analytics
 We use this facility to understand your interaction with our website, such as: the pages you visit; how long you spend on each page; how you got to the site; what you click on while you’re visiting the site. We don’t collect or store your personal information, for example your name or address through this facility and so this information can’t be used to identify who you are. You can find an overview of Google’s privacy policy at: https://policies.google.com/privacy?hl=en
 
 Vimeo and YouTube
Viewing a video embedded on this site but that is hosted by Vimeo or YouTube may set cookies on your computer. More information is available at:
 https://policies.google.com/privacy?hl=en (for YouTube)
 https://vimeo.com/privacy#cookies  (for Vimeo)

SoundCloud
Listening to a sound recording embedded on this site but that is hosted by SoundCloud may set cookies on your computer. More information is available at:
 https://soundcloud.com/pages/privacy

Changes to This Privacy Statement
 Ballet Cymru reserves the right to change this privacy statement to reflect any changes as required by current UK regulations.

This policy was last updated on 01.01.2022.

Contact

If you have any questions regarding this privacy policy, please email our Administrator, Jenny Carter jenny@welshballet.co.uk or write to us at:

Admin Office

Ballet Cymru

1 Wern Trading Estate

Rogerstone

Newport

NP10 9FQ

Further guidance on your privacy rights and how to lodge a complaint with a supervisory authority is available from the ICO.

Ballet Cymru is the trading name for Gwent Ballet Theatre Limited, registered charity no. 1000855, company registered in England and Wales no. 02535169.

 

Polisi Preifatrwydd

Mae Ballet Cymru yn ymrwymedig i ddiogelu eich preifatrwydd. Mae’r polisi hwn yn esbonio’r modd yr ydym yn defnyddio ac yn diogelu unrhyw wybodaeth bersonol a gasglwn amdanoch.

Y modd y byddwn yn casglu gwybodaeth amdanoch

Mae’r adran hon yn amlinellu’r modd y gallwn gasglu, prosesu a storio gwybodaeth amdanoch.

Data a gesglir ar ein gwefan

Cwcis
Rydym yn casglu data am ddefnyddwyr ein gwefan nad ydynt yn ein galluogi i’w hadnabod yn bersonol, a hynny gan ddefnyddio ffeiliau bach a roddir ar eich cyfrifiadur a elwir yn gwcis. Mae’r cwcis hyn yn casglu data am y modd yr ydych yn defnyddio’r wefan ac yn rhyngweithio â hi – megis pa dudalennau yr edrychir arnynt ac am ba hyd. 
Nid yw Ballet Cymru yn rheoli’r wybodaeth a ddarperir gennych i leoliadau eraill wrth archebu tocynnau ar gyfer ein perfformiadau a’n digwyddiadau teithiol.

Cwcis trydydd parti
 Mae rhywfaint o’r cynnwys ar ein gwefan yn cael ei letya gan drydydd parti, megis YouTube. Oherwydd mai cynnwys o wefan arall yw hwn, nid ydym yn rheoli gosodiadau’r cwcis hyn. Os ydych am newid eich dewisiadau cwcis, edrychwch ar wefannau’r trydydd partïon i gael gwybodaeth am y modd i reoli eu cwcis nhw. I gael rhagor o wybodaeth am y modd i drefnu, dileu a rheoli cwcis ar eich cyfrifiadur, ewch i: www.aboutcookies.org
 
Google Analytics
 Rydym yn defnyddio’r cyfleuster hwn i ddeall y modd yr ydych yn rhyngweithio â’n gwefan, megis: y tudalennau yr ydych yn edrych arnynt; faint o amser yr ydych yn ei dreulio ar bob tudalen; y ffordd y cyrhaeddoch y safle; yr hyn yr ydych yn clicio arno tra byddwch yn ymweld â’r wefan. Nid ydym yn defnyddio’r cyfleuster hwn i gasglu na storio eich gwybodaeth bersonol, er enghraifft eich enw neu eich cyfeiriad, ac felly ni ellir defnyddio’r wybodaeth hon i’ch adnabod. Gallwch weld trosolwg o bolisi preifatrwydd Google trwy ddilyn y ddolen hon: https://policies.google.com/privacy?hl=en
 
 Vimeo a YouTube
 Efallai y bydd gwylio fideo sydd wedi’i fewnblannu ar y wefan hon ond sy’n cael ei letya gan Vimeo neu YouTube yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur. Mae rhagor o wybodaeth ar gael trwy ddilyn y dolenni hyn:
https://policies.google.com/privacy?hl=en (ar gyfer YouTube)
 https://vimeo.com/privacy#cookies  (ar gyfer Vimeo)

SoundCloud
Efallai y bydd gwrando ar recordiad sain sydd wedi’i fewnblannu ar y wefan hon ond sy’n cael ei letya gan SoundCloud yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur. Mae rhagor o wybodaeth ar gael trwy ddilyn y ddolen hon:
 https://soundcloud.com/pages/privacy

Cysylltu

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y polisi preifatrwydd hwn, anfonwch neges e-bost at ein Gweinyddwr, Jenny Carter jenny@welshballet.co.uk neu ysgrifennwch atom:

Y Gweinyddwr

Ballet Cymru

1 Ystad Fasnachu y Wern

Tŷ-du

Casnewydd

NP10 9FQ

Mae cyngor pellach ar eich hawliau o ran preifatrwydd, a’r modd i gyflwyno cwyn i awdurdod goruchwyliol ar gael gan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.

Ballet Cymru yw’r enw masnachu ar gyfer Gwent Ballet Theatre Limited, rhif elusen gofrestredig: 1000855. Cwmni cofrestredig yng Nghymru a Lloegr. Rhif y cwmni: 02535169.